Windfall - Mid Wales Community Energy Trust

Windfall, c/o Ecodyfi,
Ty Bro Ddyfi, 52 Heol Maengwyn,
Machynlleth, Powys SY20 8DT

info@windfall.org.uk
t: 01654 703965

Adref
Carno
Caersws
Trefeglwys
ENGLISH

Mae Windfall yn casglu cyfran o'r incwm a ddaw o gynhyrchu ynni yng Nghanolbarth Cymru ac yn ei ailddosbarthu ymysg cymunedau lleol. Cynigir yr arian hwn fel grantiau am brosiectau effeithlonrwydd ynni ac ynni adnewyddadwy i gymunedau, perchnogion tai, ffermwyr, ysgolion a busnesau ar draws Canolbarth Cymru. Ychwanegir at yr incwm sylfaenol gyda grantiau cyfatebol o ffynonellau Prydeinig ac Ewropeaidd er mwyn ymestyn cyllideb y rhaglen i'r eithaf. Cwmni sydd ddim yn gwneud elw yw Windfall (a elwir yn swyddogol yn Ymddiriedolaeth Ynni Cymunedol Canolbarth Cymru neu MWCET) a sefydlwyd yn arbennig i gyflawni'r amcanion uchod.

Bydd cymunedau sy'n defnyddio Windfall yn elwa o ddawn rheoli technegol ac ariannol yr Ymddiriedolaeth wrth ddatblygu a chefnogi prosiectau ynni cynaliadwy drwy holl ranbarth Canolbarth Cymru. Cynigia Windfall becyn cyflawn ar blât i'r cynhyrchwyr ynni a'r cwmnÏau defnydd cyhoeddus hynny sy'n dymuno dangos eu hymrwymiad ariannol i'r cymunedau lle y gweithredant, gan gymeryd cyfrifoldeb dros gynllunio, rheoli a throsglwyddo'r buddiannau cymunedol sy'n deillio o wynt.

Am y tro cyntaf ar draws Canolbarth Cymru, yn awr fe geir pwynt canolog ac ymrwymedig ar gyfer dosbarthu nawdd i brosiectau ynni cynaliadwy.

 

Noddwyd gan y Wales Environment Trust Noddwyd gan Potters Waste Management Noddwyd gan Entrust

Prosiectau Cymuned Windfall

Ar ôl derbyn yr hwb ariannol cyntaf gan NPower Renewables ac ENTRUST, mae Windfall wedi sicrhau £104,000 ar gyfer ei brosiect cyntaf yn 2005. Bydd cymunedau Carno, Caersws a Threfeglwys yn elwa o fanteision arbed egni a systemau egni adnewyddadwy megis cynhesu dŵr ag egni solar, ynni coed a ffotofoltau. Mae elfennau eraill o fewn y rhaglen yn cynnwys arolygon ynni cymunedol, hyfforddi arweinwyr prosiect, astudiaethau dichonoldeb technegol a darpariaeth o ddeunyddiau addysgiadol i ysgolion a chanolfannau cymunedol.

Er mwyn adeiladu ar y llwyddiant cynnar hwn, bydd Windfall yn ymestyn ei weithgaredd i drosglwyddo'r manteision hyn i gymunedau eraill ar draws Canolbarth Cymru, a gall cynnig ei hun i gynhyrchwyr ynni'r presennol a'r dyfodol fel y cerbyd i drosglwyddo buddiannau cymunedol o ynni adnewyddadwy.

Cwmni sydd ddim yn gwneud elw yw Ymddiriedolaeth Ynni Cymunedol Canolbarth Cymru (MWCET), a adnabyddir hefyd fel Windfall, sydd yn gyfyngedig trwy warant ac sy'n gwneud cais am statws elusennol gan y Comisiwn Elusennau. Fe'i hymgorfforwyd yn Rhagfyr 2004. Cwmni Cofrestredig rhif. 5314240. Clicier yma i lawr-lwytho gopi o'n Mems ac Arts